• Instagram Icon
GuyShoham_celebration.jpg
Celebration (Diptych)  2021   180 x 240 cm                     <           > ​